fbpx บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จัดการอบรม เรื่อง “การพิจารณาจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างของสถาบันการเงินและใบแสดงรายการค่าวัสดุและค่าแรง (BOQ)”
กิจกรรมภายในองค์กร2 กุมภาพันธ์ 2023

บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จัดการอบรม เรื่อง “การพิจารณาจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างของสถาบันการเงินและใบแสดงรายการค่าวัสดุและค่าแรง (BOQ)”

ข่าวสาร
บริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จัดการอบรม เรื่อง การพิจารณาจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างของสถาบันการเงินและใบแสดงรายการค่าวัสดุและค่าแรง (BOQ) ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างของสถาบันการเงินและใบแสดงรายการค่าวัสดุและค่าแรง(BOQ) และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป
 
ทางบริษัท ฉัตรหลวง2005 จำกัด และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นอย่างสูงที่ได้มอบความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทมา ณ ที่นี้ด้วย

Related Blog