fbpx สังคมเเละชุมชน

สังคมเเละชุมชน

ความหมายของการกำกับดูเเลกิจการที่ดีในเเบบ “ฉัตรหลวง”

คือ กระบวนการเเละความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรฉัตรหลวง กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงในอนาคตขององค์กรบนพื้นฐานนโยบาย “บ้านดี ราคาถูก” จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อลูกค้า สร้างบ้านดีมีมาตรฐานสากล ในราคาที่เอื้อมถึงแก่ผู้มีรายได้ระดับกลางลงไป เพราะเราเชื่อว่า “บ้าน” เป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานที่ดีของครอบครัว

การกำกับกิจการที่ดีในเเบบฉบับฉัตรหลวง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปฎิบัติตามเเนวนโยบายกำกับดูเเลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรมุ่งเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ โปร่งใส เเละมีการปฎิบัติอย่างเป็นธรรมเเละมีจริยธรรมสามารถ ตรวจสอบได้ในทุกๆ กิจกรรมดำเนินงานตามหลักกำกับกิจการที่ดี 6 ข้อขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 • 1

  Accountability

  ฉัตรหลวงมีความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติหน้าที่

 • 2

  Transparency

  ฉัตรหลวงมีความโปร่งใส่ สามารถตรวจการดำเนินงานได้ เเละ ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 • 3

  Responsibility

  ฉัตรหลวงสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพียงพอบนพื้นฐานความเป็นธรรมเเละจริยธรรม

 • 4

  Ethics

  ฉัตรหลวงมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ

 • 5

  Equitable Treatment

  ฉัตรหลวงมีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 • 6

  Participation

  ฉัตรหลวงมีส่วนร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชน เเละสิ่งเเวดล้อม

สังคมเเละชุมชน

กำหนดให้มีมาตรการป้องกันเเละแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนเเละ สังคมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัทฯส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการลดการใช้พลังงานในทุก โครงการของบริษัทฯ มุ่งเน้นออกแบบให้ทุกตารางนิ้วของพื้นที่ใช้สอยผสานกับการอนุรักษ์และ ประหยัดพลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุก่อสร้างเน้นการระบายความร้อน ของตัวบ้านหรือตัวอาคารเป็นหลัก และยังส่งเสริมให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกัน และลดการเกิดมลพิษ จากการอยู่อาศัยในทุกโครงการของบริษัทฯ เช่น การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย , การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

บริษัทฯ รณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรเกิดจิตสำนึกร่วมกัน โดยมีการใช้ทรัพย์สินอย่างระมัดระวัง การปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ลดการใช้กระดาษ A4 , นำกระดาษรีไซเคิลมาใช้ภายในองค์กร, ลดการใช้ ถุงพลาสติก, ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ปลูกฝังให้องค์กรทำความดี ทำประโยชน์ต่อสังคมเเละชุมชนในทุกวิถีทาง เพื่อประโยชน์ส่วน รวมเเละคนหมู่มาก เช่น การบริจาคโลหิตร่วมกับลูกบ้านฉัตรหลวง 11 เเละ 13 , การบริจาคสร้างอาคารฉัตรหลวง 5 ชั้น แก่โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นต้น